Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Avior maandag 24 juni a.s.

Hierbij nodigen wij onze leden en de wettelijke vertegenwoordigers van onze jeugdleden uit voor de ALV op maandag 24 juni om 20.00 in de Aviorkantine in De Scheg (Piet van Donkplein 1, Deventer). Inloop is vanaf 19.45.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 november 2023 (zie bijlage onderaan dit bericht)
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Terugblik seizoen 2023/2024 en vooruitblik seizoen 2024/2025
5. Contributievoorstel 2024/2025
6. Begroting 2024/2025
7. Samenstelling bestuur
8. Rondvraag
9. Sluiting

Toelichting op de agenda:

 • Aanmelden en vragen indien mogelijk tot 72 uur van tevoren aanmelden bij de secretaris
  (secretaris@vv-avior.nl) om de vergadering zo soepel mogelijk te laten verlopen,
 • Punt 5 en 6: De stukken voor agendapunt 5 en 6 kunnen vanaf 20 juni per mail bij de
  penningmeester opgevraagd worden (penningmeester@vv-avior.nl)
 • Toelichting punt 7: conform het schema van aan- en aftreden loopt de termijn van Rens
  Jansen als bestuurslid PR & Communicatie en Marcelino Balster als penningmeester af. Rens
  stelt zich niet herkiesbaar en het bestuur heeft besloten deze functie vooralsnog niet opnieuw
  in te vullen. Marcelino stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Marcelino opnieuw als
  penningmeester aan te stellen.