Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Avior

Hierbij nodigen wij onze leden en de wettelijke vertegenwoordigers van onze jeugdleden uit voor de ALV op dinsdag 28 november om 20.00 in de Aviorkantine in De Scheg (Piet van Donkplein 1, Deventer). Inloop is vanaf 19.45.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV van 17 juni 2023 (zie bijlage onderaan het bericht)
4. Financieel jaarverslag seizoen 2022-2023
5. Verslag Kascommissie & samenstelling Kascommissie
6. Korte toelichting en vaststellen technisch beleidsplan
7. Bestuurssamenstelling
8. Rondvraag
9. Sluiting

Toelichting op de agenda
• Vragen tot 72 uur van tevoren doorgeven aan de secretaris om zo de vergadering soepel te laten verlopen
Punt 4,5 en 6; de stukken voor deze agendapunten kunnen vanaf 18 november a.s. per e-mail opgevraagd worden bij de secretaris (Jelma de Haan) via secretaris@vv-avior.nl
Punt 7: het bestuur stelt voor om Vincent van Zuijlen en Leon Hendrikx toe te voegen aan het Algemeen Bestuur.