Kledingreglement

Betreft: Goedgekeurd kledingreglement door het bestuur van volleybalvereniging Avior
Versie : 01 augustus 2016


Dit Huishoudelijk Reglement bevat regels en afspraken ten aanzien van aanwezigheid in en gebruik door derden van ruimtes van Volleybalvereniging Avior in de Scheg.

Per team worden voor minimaal 3 jaar tenues aangeschaft, al dan niet voorzien van een of meerdere club en/of teamsponsornamen. Op deze wijze verzorgt volleybalvereniging Avior voor ieder competitie spelend lid een uniform tenue. De kleding blijft eigendom van de vereniging. Aan het begin van het seizoen wordt de kleding in een teamtas uitgegeven aan de aanvoerder/contactpersoon van het team, hij/zij is hiervoor het hele seizoen verantwoordelijk. Aan het eind van het seizoen worden alle tenues gecontroleerd en ook weer ingenomen.
De jaarlijkse vergoeding voor de kleding wordt in de vorm van een toeslag op de contributie bij competitie spelende leden geïnd.

Artikel 1 Wedstrijdtenue

Volleybalvereniging Avior verstrekt aan elk team dat deelneemt aan de reguliere competities een tas met clubtenues, bestaande uit een broek en shirt, met unieke
nummers, voldoende voor het aantal wedstrijdspelende leden binnen het team.

Artikel 2 Gebruik wedstrijdtenue en teamtas

  • De door de vereniging verstrekte wedstrijdkleding mag alleen worden gedragen tijdens competitiewedstrijden,toernooien en activiteiten georganiseerd door volleybalvereniging Avior. Dit betekent dat de wedstrijdkleding niet wordt gedragen tijdens trainingen en in de vrije tijd.
  • De tenues dienen per team gezamenlijk gewassen te worden om het ontstaan van kleurverschil te voorkomen. Dit wassen behoort tot de verantwoordelijkheid van het team en dus tot het takenpakket van de spelers/ouders (eventueel per toerbeurt). Het wasvoorschrift is toegevoegd, onderaan dit reglement.
  • Laat geen teamtassen achter in de kleedkamer(s), maar neem ze mee de zaal in. Dit vanwege diefstal/vermissing en om onze sponsors extra in beeld te brengen.

Artikel 3 Kledingcommissie

Het bestuur stelt een kledingcommissie aan. Deze is belast met toezicht op en de coördinatie van uitgifte en inname van de door de vereniging verstrekte kleding.

Artikel 4 Bruikleen clubtenue

De speler heeft het tenue in bruikleen en is verantwoordelijk voor de goede staat ervan. Het clubtenue is en blijft eigendom van de vereniging.

Artikel 5 Vervangingscyclus

Elk competitiespelend lid krijgt naar behoefte een nieuw wedstrijdtenue, bijvoorbeeld bij verandering van team, sponsor of indien de kleding niet meer past.
Het oude clubtenue dient bij het uitgeven van een nieuw clubtenue compleet ingeleverd te worden bij een contactpersoon van de kledingcommissie.
Bij verandering van team of sponsor dient de kleding, indien nodig, te worden ingeleverd bij een contactpersoon van de kledingcommissie.

Artikel 6 Uitgifte en inname

Aan het einde van het volleybalseizoen dient de aanvoerder/kledingcontactpersoon er voor te zorgen dat de tassen met alle kledingstukken en toebehoren erin
worden geregistreerd en gecontroleerd bij een lid van de kledingcommissie. In de regel is dit in mei nadat de wedstrijden op de NeVoBo-agenda zijn gespeeld.
Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken wat niet is gemeld en/of er sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het team. Bij inlevering beoordeelt een contactpersoon van de kledingcommissie de staat van de kleding. Indien er een
meningsverschil ontstaat betreffende slijtage/beschadiging heeft het bestuur van de vereniging een beslissende stem. De tas gaat/blijft gedurende de zomermaanden in beheer bij de kledingcommissie.

Artikel 7 Beschadiging, verlies of diefstal

Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoeld, dient de aanvoerder/contactpersoon dit direct na constatering te melden bij de contactpersoon van de kledingcommissie. Bij verlies/diefstal of beschadiging van de kleding is de desbetreffende speler (c.q. team) aansprakelijk. De speler (c.q. team) zal een vergoeding aan de vereniging dienen te betalen voor het opnieuw aanschaffen van de vermiste kleding conform de opgestelde boeteclausule. Bij beschadiging zorgt het spelende lid zelf voor herstel, tenzij het onder garantie valt.

Artikel 8 Terugtrekken uit de competitie

Indien een team zich terugtrekt uit de competitie dient de complete teamtas ingeleverd te worden bij de contactpersoon van de kledingcommissie.

Artikel 9 Beëindiging lidmaatschap

Er vindt geen restitutie plaats van de betaalde kledingtoeslag bij beëindiging van het lidmaatschap.
Het tenue dient ingeleverd te worden bij de contactpersoon van de kledingcommissie.

Artikel 10 Kledingfonds

Het kledingfonds is een financiële voorziening binnen de boekhouding van de vereniging en als zodanig
herkenbaar in de begroting en de jaarrekening. Het kledingfonds wordt gevoed vanuit de kledingtoeslag voor
competitiespelers. Alleen in de ledenvergadering kan de hoogte van de kledingtoeslag opnieuw vastgesteld
worden

Artikel 11 Wijziging sponsorcontracten

Bij wijziging of beëindiging van sponsorcontracten verzorgt de vereniging vervangende kleding. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht bij de speler.

Artikel 12 Aanschafwaarde

Het aanschafbedrag voor de kleding is vastgesteld aan de hand van de reële kosten. Het betreft hier de aanschafwaarde voor nieuwe kleding, welke gehanteerd zal worden voor verrekening bij verlies of diefstal.

Artikel 13 Registratie

Alle uitgegeven kleding is voorzien van een nummer (shirts). De kledingcommissie houdt een administratie bij van de maatvoering, de uitgegeven nummers en de bijbehorende spelers. Het bestuur beschikt over een afschrift van deze administratie.

Artikel 14 Meespelen in ander team

Bij invallen/meespelen in een ander team dient het complete tenue uit de teamtas van het team waarin wordt meegespeeld gehaald te worden. In noodgevallen kan/mag dat uit je eigen teamtas, maar ben je er zelf verantwoordelijk voor dat het complete tenue nadien weer in de juiste teamtas terecht komt.

Artikel 15

In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet wordt dit voorgelegd aan het bestuur. Deze doet een uitspraak welke voor beide partijen bindend is.

Artikel 16

Bij het in gebruik nemen van het nieuwe clubtenue gaat de speelster/speler akkoord met het kledingreglement.

Bijlage: boeteclausule

Boeteclausule bij kwijtraken van kleding, dit geldt voor zowel shirt als ook broek e/o tight.

Verlies kleding

Gedurende het 1e jaar na uitgifte100% van aanschafwaarde
Gedurende het 2e jaar na uitgifte75% van aanschafwaarde
Gedurende het 3e jaar na uitgifte50% van aanschafwaarde
Gedurende het 4e jaar na uitgifte25% van aanschafwaarde

N.B. Bij moedwillige beschadiging of vermissing van de kleding, komt dit altijd voor rekening van de betreffende speler.

Contactpersonen kledingcommissie voor verlies, schade, inname en uitgifte van de kleding

De kledingcommissie van Avior is te bereiken via kledingcommissie@vv-avior.nl. Leden van de kledingcommissie zijn vermeld op de website www.vv-avior.nl. Het beheer van de (reserve) tenues gedurende het hele seizoen, is in handen van de kledingcommissie.

Wasvoorschrift (vanuit One Sportswear)

Om de de kleding goed te behouden, adviseren wij:

  • 30 graden
  • Niet in de droger
  • Niet strijken
  • Een scheutje azijn, tegen geurtjes