Contributiereglement Avior

Datum: juni 2023
Versie : definitief


Seizoen 2023-2024

Contributiereglement Avior seizoen 2023-2024

De verenigingscontributie wordt op voordracht van het Dagelijks Bestuur vastgesteld door de Algemene
Ledenvergadering. Dit gebeurt in de vergadering waarin de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar wordt besproken, echter altijd voor 1 augustus. De totale contributiebetaling die door het lid verschuldigd kan zijn heeft de navolgende samenstelling:

• NeVoBo-contributie, € 17,50;
• Bijdrage leasekleding, € 19,00;
• Inschrijfgeld competitie, € 51,00;
• Verenigingscontributie, afhankelijk van contributiecategorie;
• Toeslag extra training, afhankelijk van trainingsgroep/team.

Voor het seizoen 2023 – 2024 zijn de tarieven voor de verenigingscontributie niet verhoogd. Normaal gesproken wordt deze verhoogd met de gemiddelde inflatie op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer. De NeVoBo-contributie en -inschrijfgelden zijn ongewijzigd gebleven.

Voor het seizoen 2023 – 2024 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om de bijdrage leasekleding € 19,00 weer in de contributie op te nemen. Vanaf het seizoen  2023 – 2024 zal in nieuwe kleding van Stanno worden gespeeld, voor een periode van 4 jaar.

Leden betalen hun contributie in één keer via een automatische incasso. Als een lid in vier termijnen wenst te betalen, kan hij hiertoe een verzoek indienen bij de verenigingsadministratie via contributie@vv-avior.nl

Inning contributie

De inning van de contributie geschiedt door de verenigingsadministratie onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. Bij aanvang van het seizoen, uiterlijk 1 oktober van het kalenderjaar, krijgen alle leden een digitale factuur via een e-mail waarin het bedrag van de verschuldigde contributie is opgenomen. Leden die in vier termijnen betalen, ontvangen omstreeks 1 september, 1 december, 1 februari en 1 april de factuur via een e-mail. De automatische incasso wordt om en nabij 10 dagen na ontvangst van de factuur geïnd ten gunste van rekeningnummer:

Avior
NL52 RABO 0310 836 492
Incassant-ID: NL09ZZZ661810890000

Contributie, die niet via automatische incasso geïnd kan worden, dient door het lid na ontvangst van de factuur zelf overgemaakt te worden ten gunste van bovenstaand rekeningnummer.

De factuur dient door het lid binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te worden voldaan op de contributierekening van de vereniging bij de Rabobank t.n.v. Avior. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien het verenigingslid, of diens wettelijk vertegenwoordiger bij jeugdleden, schriftelijk (of per e-mail) bij het Dagelijks Bestuur de wens kenbaar heeft gemaakt om een afwijkende betalingsregeling te treffen.

NB: Deze betalingsregeling betekent dat te allen tijde op 1 januari de helft van de totale contributie moet zijn voldaan. Het restant van de totaal verschuldigde contributie dient uiterlijk 1 april te zijn bijgeschreven.

Wanbetaling

Mocht op 1 januari van enig jaar uit de verenigingsadministratie blijken dat het lid niet aan zijn/haar contributieverplichtingen heeft voldaan, dan kan door het Dagelijks Bestuur zonder nadere ingebrekestelling aan het lid sancties worden opgelegd.

Het bestuur kan tot de volgende sancties besluiten:
• schorsing voor deelname aan wedstrijden;
• schorsing voor deelname aan wedstrijden en trainingen.

Mocht vervolgens op 1 april van enig jaar uit de verenigingsadministratie blijken dat het lid nog altijd in gebreke is gebleven bij het voldoen van de totale contributie, dan kan het Dagelijks Bestuur besluiten de Algemene Ledenvergadering voor te stellen het lid te royeren.

NB. Schorsing of beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging als gevolg van de hiervoor besproken wanbetaling van contributie betekenen NIET dat de verplichting tot het voldoen van de totale contributie komt te vervallen!

Lidmaatschap gedurende het seizoen
Leden die zich gedurende het lopende volleybalseizoen aanmelden, betalen een deel van de verenigingscontributie evenredig aan het aantal gehele (halve) maanden dat zij lid zijn. De gehele NEVOBO–contributie is verschuldigd.

Vrijstelling / terugbetaling van contributie
Onder voorwaarden kan het Dagelijks Bestuur van de vereniging besluiten om tot vrijstelling en/of terugbetaling van de verenigingscontributie over te gaan. Deze voorwaarden zijn:
• het lid dient hiertoe een met redenen omkleed schriftelijk verzoek in bij de secretaris van de vereniging;
• door verhuizing is het onredelijk te verlangen dat het lid verenigingslid blijft;
• door zwangerschap of langdurige blessure(s) (minstens 3 maanden afwezigheid) van het lid kan deze niet aan trainingen en wedstrijden deelnemen.

Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van de verenigingscontributie.

Gezinsregeling
In het geval dat meer dan twee (2) leden uit hetzelfde gezin lid zijn van de vereniging betalen de twee in de hoogste contributiecategorie uitkomende leden van dat gezin de reguliere contributie. Het derde en alle volgende gezinsleden zijn 50% van de verenigingscontributie verschuldigd alsmede de NeVoBo-contributie, inschrijfgeld competitie en, indien van toepassing, de bijdrage leasekleding en toeslag extra training.

Deze regeling is van toepassing op gezinnen bestaande uit niet meer dan twee (2) senior leden en minstens één Jeugd ABC of één Jeugd CMV-lid die ingeschreven staan op hetzelfde adres.

Recreantenregeling
Leden recreanten competitie die al hun thuiswedstrijden in de competitie op hun trainingsavond spelen ontvangen een korting van € 25,00 op de verenigingscontributie.

Contributiecategorieën
De contributiecategorie van een lid wordt vastgesteld bij aanvang van het seizoen door de verenigingsadministratie. De indeling wordt gemaakt op basis van leeftijd en speltype (recreant of competitie). Voor het seizoen 2023-2024 worden de volgende categorieën gehanteerd:

Senior: Lid is op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 18 jaar of ouder.
Jeugd ABC: Lid is op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 12 jaar of ouder tot bovenliggende categorie.
Jeugd CMV: Lid is op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar jonger dan 12 jaar.

De toeslag tweede training wordt vastgesteld op basis van het team waarin twee keer getraind wordt.

Vastgestelde contributiebedragen
Voor het seizoen 2023-2024 zijn op de Algemene Ledenvergadering de volgende bedragen vastgesteld:

CategoriePer jaarper termijn
Senioren
Senioren alleen trainen
Jeugd A/B/C
Jeugd A/B/C alleen trainen
Jeugd CMV
Jeugd CMV alleen trainen
Recreanten competitie
Recreanten alleen trainen
Zitvolleybal Eredivisie
Zitvolleybal alleen trainen
Gymmers
380,00
310,00
381,00
311,00
262,00
192,00
274,00
204,00
380,00
310,00
173,00
95,00
77,50
95,25
77,75
65,50
48,00
68,50
51,00
95,00
77,50
43,25
Toeslagen 2e training
Senioren
Jeugd ABC
jeugd CMV
75,00
inbegrepen
inbegrepen
18,75

Opzeggingen

Het lidmaatschap dient voor 1 juli schriftelijk opgezegd te worden. Wanneer het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar wordt opgezegd blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.